Psychologia pracy

Jest to dziedzina psychologii stosowanej, która służy do zarządzania zasobami ludzkimi i obejmuje aspekty organizacji i zarządzania. Obejmuje działania zarówno profilaktyczne jak i poradnictwo zawodowe i doradztwo organizacyjne w sytuacji zmian i przeobrażeń gospodarczych. Istnieją różne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Najbardziej rozbudowana dziedzina. Obejmuje takie obszary jak: rozwój aktywności zawodowej człowieka, doradztwo zawodowe , szkolenie zawodowe, zarządzanie, organizację, psychologię rynku pracy, patologie w organizacjach, psychologia bezrobocia, psychologia grup i władzy. Dawniej nazywano tę dziedzinę psychologią przemysłową. Interesowano się: warunkami efektywności pracowników, metodami, organizacją, fizycznymi warunkami organizacji pracy a obecnie wyróżnia się: skuteczność, środowisko pracy, problemy zatrudnienia czy rozwoju w trakcie życia oraz zarządzanie kadrami, organizacja miejsca pracy, patologie czy funkcjonowanie organizacji. Istnieją dwa modele psychologii: akademicki oraz praktyka źródłem poznania teoretycznego.

Afroamerykanin z wizytą u swojego psychologa

Artykuł dzięki: